Právní úprava livestreamingu

by | Apr 16, 2021 | 0 comments

Livestream je audiovizuální dílo, a tak se řídí podle právní úpravy od poskytovatelů služeb, podle státu, ve kterém stream vzniká a obecné právní úpravy. Hlavní otázkou, která by měla být při provozování livestreamu řešena, jsou licenční práva na použité audiovizuální materiály v přímém přenosu a otázka ochrany osobních údajů vystupujících osob v přenosu. Jedním ze způsobů porušení autorského práva v livestreamech je vysílání hudby.

Na úrovni České republiky se jedná o autorský zákon. Ten rozlišuje autorské dílo jako dílo vytvořené tvůrčí činností autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, v tomto případě dílo audiovizuální (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000). Živým provozováním a přenosem se zabývá §19. Podle druhého odstavce se „Přenosem provozování díla ze záznamu se rozumí současné zpřístupňování díla ze záznamu pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor provozování ze záznamu“ (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000). Vysíláním díla rozhlasem nebo televizí se podle §21 téhož zákona rozumí „rozumí zpřístupňování díla rozhlasem či televizí a jiné takové zpřístupňování díla jakýmikoli jinými prostředky sloužícími k šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření bezdrátově nebo po drátě, včetně šíření po kabelu nebo vysílání pomocí družice, původním vysílatelem.“ (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000)

Podle §62 je audiovizuálním dílem „dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.“ A zároveň „zpracovat dílo a zařadit je do díla audiovizuálního lze jen se svolením autora“ (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000).

Neoprávněným užitím autorského díla se fyzická nebo právnická osoba dopouští přestupku. Fyzické osobě lze za takový přestupek uložit pokutu až do 150 tisíc Kč. U právnických a podnikajících fyzických osob se pokuta pohybuje do 100, 150, resp. 500 tisíc Kč. (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000)

Při sdílení obsahu nebo jeho vysílání přes některou z platforem uživatel souhlasí se smluvními podmínkami jejího používání. „Všechna živá vysílání na platformě YouTube jsou sledována pro případ shody s obsahem třetích stran, včetně obsahu chráněného autorskými právy ve formě jiného živého vysílání jako například sportovní události.“ (Google) Při systémové identifikaci obsahu třetí strany, může být obsah nahrazen zástupným obrazem po dobu přítomnosti obsahu přítomnosti obsahu třetí strany nebo v občasných případech přenos až ukončen. Před tím, než se tak stane, systém vyzve k ukončení sdílení obsahu třetí strany. Při nerespektování nároku může být udělena sankce odebrání přístupu k vysílání livestreamů až na tři měsíce. (Google)

„Pravidla ohledně toho, kdy je možné použít materiál bez souhlasu vlastníka autorských práv, se v jednotlivých zemích liší.“ (Google) „Shodu s principem fair use posuzuje soud na základě skutečností specifických pro konkrétní případ.“ (Google) Nebo druhou možností je získat povolení použít ve svém videu obsah třetí strany. YouTube ve videích on-demand řeší autorské spory potlačením obsahu, na který je nárokován autorský zákon nebo do popisu videa přidá informace o využitých právech k těmto dílům. Uplatnění autorských práv se dá předejít. Například pokud streamer ví, že v jeho obsahu zazní hudba umělců, kteří si nárokují autorská práva, může je ve svém účtu požádat o povolení šíření jejich děl pomocí systému Content ID na platformě YouTube. V takovém případě sdílíte příjmy z zpeněžení na platformě s majiteli autorských práv. Nároky systému Content ID jsou vznášeny až po dokončení přímého přenosu při jeho archivaci.

Primárně by uživatelé neměli na tyto služby přidávat násilný obsah, protože platforma může jeho zpřístupnění omezit nebo zcela zakázat. Podle YouTube (Google), hraje roli kontext u každého videa, a to především těch s explicitním obsahem, který může být vzdělávací, vědecký, dokumentární nebo novinářský. YouTube obsah povolí, pokud budou uvedeny podrobnosti doplňující kontext, tedy srozumitelný název, popis a ve videu ideálně obsah zasazen do kontextu doplněním voiceoveru nebo audiovizuálním vysvětlením přímo ve videu.

Reference

Google. (nedatováno). Co je princip „fair use“? Získáno 20. 11 2019, z YouTube: https://www.youtube.com/about/copyright/fair-use/

Google. (nedatováno). Důležitost kontextu. Získáno 20. 11 2019, z Nápověda YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/6345162

Google. (nedatováno). Problémy s autorskými právy u přímých přenosů a Hangouts on Air. Získáno 20. 11 2019, z Nápověda YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/3367684?hl=cs&ref_topic=9282614

Zákon č. 121/2000 Sb. (12. 5 2000). Sbírka zákonů ČR. Získáno 20. 11 2019

O autorovi Ondřej Lukáš

0 Comments